Bugun...Antalya Okul Yemeği Koalisyonu: Ücretsiz bir öğün okul yemeği uygulaması başlatılsın

Antalya Okul Yemeği Koalisyonu, ücretsiz okul yemeği ve içme suyu konusunda basın açıklaması yaptı. Basın toplantısında Koalisyon bileşenleri adına Veli-Der Antalya Şubesi Başkanı Tülin Koç "Başta hükümet olmak üzere tüm bileşenler, yetersiz beslenme ile mücadelede sorumluluk almalı ve devlet okullarında ücretsiz beslenme birincil öncelikli mesele olarak görülmelidir" dedi.

facebook-paylas
Tarih: 12-05-2024 20:30

Antalya Okul Yemeği Koalisyonu: Ücretsiz bir öğün okul yemeği uygulaması başlatılsın

Antalya Okul Yemeği Koalisyonu, ücretsiz okul yemeği ve içme suyu konusunda basın açıklaması yaptı. Basın toplantısında Koalisyon bileşenleri adına Veli-Der Antalya Şubesi Başkanı Tülin Koç "Başta hükümet olmak üzere tüm bileşenler, yetersiz beslenme ile mücadelede sorumluluk almalı ve devlet okullarında ücretsiz beslenme birincil öncelikli mesele olarak görülmelidir" dedi. Başkan Koç açıklamasında şunları belirtti:

"ÇOCUKLARIMIZIN BUGÜNÜ VE YARINI İÇİN
OKUL YEMEĞİ HEMEN ŞİMDİ!

 Beslenme, her bireyin sağlıklı gelişimi ve yaşam kalitesi için temel bir gereksinimdir. 
Başta çocuklar olmak üzere, yeterli ve dengeli beslenmek herkes için temel bir insan hakkıdır. 
Çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için bu hakkın sağlanması gerekmektedir. 
Ancak ne yazık ki, ülkemiz de dahil olmak üzere çok sayıda ülkede hala birçok çocuk yoksulluk 
sebebiyle yetersiz beslenme ve açlıkla mücadele etmektedir. Yetersiz beslenme, temiz ve 
içilebilir suya erişememe ve açlık, çocukların üzerinde fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak 
olumsuz etkilere neden olmaktadır. Yapılan çalışmalar, yetersiz ve dengesiz beslenen 
öğrencilerin dikkat sürelerinin kısaldığını, algılamalarının azaldığını, öğrenmede güçlük ve 
davranış bozuklukları yaşadıklarını, okul devamsızlık sürelerinin uzadığını ve okul 
başarılarında azalma olduğunu ortaya koymaktadır. 
 Ülkemizde ilgili politikaların geliştirilmemesi sonucunda ortaya çıkan gelir dağılımındaki 
eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik, yüksek enflasyon, gıda kalitesizliği ve güvencesizliği 
neticesinde birçok aile için sağlıklı ve besin değeri yüksek gıdalara erişim zorlaşmıştır. Yüksek 
enflasyon sebebiyle son yıllarda her üründe olduğu gibi gıda fiyatları da katlanarak artmıştır. 
DİSK-AR verilerine göre en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu Aralık 2023 
itibariyle yüzde 105,5’tir. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinin gerçekleştirdiği 
Çocuğun İyi Olma Hali İstanbul Araştırması (2023) bulgularına göre en yoksul ailelerde haftada 
en az iki kere et yiyebilen çocukların oranı %13, aynı sıklıkta balık yiyebilen çocukların oranı 
ise %2’dir. İPA verilerine göre Ekim 2023 itibariyle okul çağındaki çocukların da en az dörtte 
birinin okula aç gittiği tahmin edilmektedir. İçerisine sürüklendiğimiz gıda krizinden en çok 
ve kalıcı şekilde çocuklar etkilenmiştir. Eğitim İzleme Raporu 2023 verilerine göre önceki yıl 
eğitime kayıtlı olan en az 20 bin öğrenci okulu bırakmıştır. Birçok ülkede çocukların temel 
günlük beslenmelerine destek olmak için okul yemeği programları uygulanmaktadır. Bu 
programların okullaşmayı arttırdığı, özellikle kız çocuklarının okullaşmasına olumlu etkisi 
olduğu, ani ekonomik krizlerin yarattığı şoklarda çocukları okulda tutan bir sosyal destek işlevi 
gördüğü, yani toplumun en kırılgan kesimlerine bir sosyal koruma ağı olarak işlediği birçok 
çalışmada ortaya konmuştur. Son yapılan araştırmalar da okul çağındaki çocukların en az 
yarısının okula aç gittiğini göstermektedir. Çocukların okulu bırakmasının çocuk açlığının 
artmasına, çocukların okuldan alınmasına, çocuk işçiliğinin artmasına ve erken yaşta evlilikler 
gibi birçok soruna neden olduğu görülmektedir. Okul yemeği programlarının uygulandığı 
ülkelerde, bu programın çocuk yoksulluğuna, okul terki ve devamsızlığın azaltılmasına, 
akademik başarının artırılmasına, cinsiyetten kaynaklı ayrımcılığın, eşitsizliğin ortadan 
kaldırılmasına etkisi, ulusal ve uluslararası kurumların yaptığı çalışmalarla ortaya konmuştur
 Sonuç olarak, Türkiye’de beslenme yetersizliği sorunu, çocukların sağlığı ve geleceği 
üzerinde ciddi ve kalıcı olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu sorunun çözülmesi, sağlıklı ve 
başarılı bir neslin yetişmesi için elzemdir. Beslenmenin temel bir hak olduğu hatırlanmalı, kamu 
kurumları sorumluluklarını yerine getirmelidir. 
 Anne karnından itibaren özellikle 18 yaşına kadar her çocuğun temel hakkı olan sağlıklı 
beslenmeyi sağlamak ilgili kamu kurumlarının sorumluluğundadır. Okul yemeği programları 
yoluyla okul çağındaki çocuklara ücretsiz gıda ve beslenme desteğinin kamu kurumlarının 
politika önceliği olması son derece ivedidir. Ancak takip edilen politikalara bakıldığında okul 
yemeği programlarının kamu gündeminin dışında bırakıldığı, henüz Şubat 2023’te başlatılan 
anaokullarına besin desteği hizmetinin bile ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek geri
çekildiği görülmektedir. Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 
160 sayfalık “Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2028)” belgesinde 
okul çağındaki çocuklara ücretsiz gıda ve beslenme desteği yapılacağına dair bir ifade yer 
almamaktadır.
 Oysa Türkiye’nin 27 Ocak 1995’te onayladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşmesi’nde de belirtildiği üzere; “taraf devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, 
ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul 
eder. Ulusal durumlarına göre ve olanakları ölçüsünde ebeveynlerine ve çocuğun bakımını 
üstlenen diğer kişilere, çocuğun bu hakkının uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla gerekli 
önlemleri alır ve gereksinimi olduğu takdirde özellikle beslenme, giyim ve barınma konularında 
maddi yardım ve destek programları uygularlar” (Madde 27/3). İşte Türkiye’nin taraf olduğu 
sözleşmenin bu ilişkin maddesine dayanarak tüm kademelerdeki okullarda eğitim gören bütün 
çocuklarımıza ayrım yapılmaksızın ücretsiz bir öğün yemek ve temiz su temininin sosyal 
devletin görevi olduğunu hatırlatıyor ve çocuklarımız başta olmak üzere yoksulluk ile ilişkili 
olarak yetersiz beslenme ve açlık sorunu yaşayan kesimlere yönelik bir ‘’kamusal destekdayanışma programı ‘’ acilen uygulamaya konulmalıdır diyoruz. 
 Başta hükümet olmak üzere tüm bileşenler, yetersiz beslenme ile mücadelede sorumluluk 
almalı ve devlet okullarında ücretsiz beslenme birincil öncelikli mesele olarak görülmelidir. 
Gıda krizinin derinleştiği bu dönemde biz “Antalya Okul Yemeği Koalisyonu” olarak tüm 
bileşenlerimizle birlikte siyasal iktidara, muhalefet partilerine ve ilgili kamu kurumlarına 
sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Son derece önemli olan bu meselenin çözümüne katkı 
sunmak isteyen kurum ve kişilere çağrımızdır: Gelin hep birlikte çocuklarımızın bugününe ve 
geleceğine sahip çıkalım, yapılan çalışmaların takipçisi olalım ve birlikte çözüm üretelim."

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi adına Prof. Dr. Fulya Sarvan ise şöyle konuştu:
"Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi olarak devlet okullarında eğitim gören tüm öğrencilere devletin bir öğün sağlıklı okul yemeği ve temiz içilebilir su temini talebini destekliyoruz. On veya yirmi yıl sonra bu ülkenin işgücünü oluşturacak neslin beden ve ruh sağlığı için bunun vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz.  
Bu kampanya 2024 yılında başlattığımız Çocuk Hakları ve Refahı Projesinin amaçlarıyla tam anlamıyla örtüşmektedir. Bu proje ile tüm velileri ve vatandaşları çocuklarımıza ne yaptığımız konusunda “Dikkat geleceğimiz tehlikede” diyerek ciddi biçimde uyarmak istedik. Proje kapsamında 25-26 Nisan tarihlerinde Akdeniz Üniversitesinde düzenlediğimiz sempozyumda sunulan bildirilerin sonuçları çocuklarımızın yoksulluktan çocuk işçiliğine, her kademede eğitim sorunlarından ihmal, istismar ve şiddet olgularına, madde bağımlılığından dijital bağımlılığa, akran zorbalığından siber saldırıya, yetersiz ve sağlıksız beslenme sorunlarından hareketsizlik ve obeziteye çok sayıda ve çok yönlü sorunların tehditi altında bulunduğunu, her biriyle ilgili yetkili ve ilgili kurum ve kuruluşların ivedilikle etkili politikalar geliştirmeleri gerektiğini ortaya koymuştur. 
Sempozyumda tartışıldığı gibi çocukları ilgilendiren en can alıcı sorunların başında çocuk yoksulluğu gelmektedir. TÜİK’in 2023 istatistiklerine göre ülkemizde çocuk yoksulluğu oranı %31,3’ dir. Bu orana göre Türkiye’de 7 milyon çocuk (her 3 çocuktan 1’inin) yoksulluk içinde yaşamaktadır. Bu veri durumu yeterince açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu çocukların durumunun 2024 ekonomik koşullarında çok daha gerilemiş olduğunu ve rakamın çok daha yükselmiş olduğunu tahmin etmek hiç de zor değildir. 
En az 7 milyon çocuğun okula yarı aç yarı tok gittiğini, ailenin sağlayabildiği okul beslenmesinin kaçınılmaz olarak çok yetersiz veya besleyici değeri düşük besinler olduğu dikkate alındığında okul çocuklarına her kademede bir öğün sağlıklı okul yemeği sağlanmasının ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Yoksulluk nedeniyle yetersiz ve sağlıksız beslenmenin yanısıra ekonomik durumu daha iyi olan pek çok çocuk da yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle okul saatlerinde çok sağlıksız gıdalarla beslenmektedir. Sağlıksız beslenme kaynaklı çocukluk çağı obezitesi %9,9; fazla kilolu çocuk 0ranı %14,6dır. Yani her dört çocuktan biri fazla kilolu veya obezdir. 5 yaş altı çocukların %6’sının da yaşına göre bodur olduğu ileri sürülmektedir. Nedense toplum bu ciddi soruna da gözlerini kapatmaktadır. 
Bu nedenle devlet okullarında bir öğün sağlıklı okul yemeği temin edilmesi hem çocukların okullarda sağlıksız gıdalara yönelme koşullarını sınırlayacak, eşit şartlarda sunulan ücretsiz okul yemeği tüm çocukların en azından okulda sağlıklı beslenmesini mümkün kılarak yoksul aileler üzerindeki beslenme çantası hazırlama yükünü hafifletecek, maddi ve manevi açıdan bu aileleri rahatlatacaktır. 
TÜKD Antalya Şubesi olarak Çocuk Hakları ve Refahı Proje Grubumuzdaki akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinin paydaşlığıyla Antalya’da Okul Çağı Çocukları İçin Gıda Okuryazarlığı Projesi başlatmanın hazırlıkları içindeyiz. Ücretsiz bir Öğün Okul Yemeği uygulaması ile tüm kademelerde gıda okuryazarlığının yerleştirilmesi projesinin birlikte uygulanmasının topluma sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılması yönünde de çok etkili sonuçlar üretebileceği düşünülmektedir. 
“Herşeyin başı sağlık” sözünü çok sık kullanan bir toplum olarak gelecek nesillerimizin ruh ve beden sağlığını koruyacak, geliştirecek politikaları bugünden geliştirmek zorundayız. Türkiye Cumhuriyetinin böyle bir organizasyonu gerçekleştirebilecek güce sahip olduğunu, önceliklerimizi yeni baştan düşünmek zorunda olduğumuzu belirtmek isteriz."

 ANTALYA OKUL YEMEĞİ KOALİSYONU
Antalya Okul Yemeği Koalisyonu Bileşenleri:

1-Öğrenci Veli Derneği (Veli Der) Antalya Şubesi 
2- Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Antalya Şubesi 
3- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Antalya Şubesi 
4- Antalya Tabip Odası
5- Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi 
6- Akdeniz Aile Sağlığı ve Eğitimi Derneği (ASED)
7-Akdeniz Kadın Çalışmalarını Destekleme Derneği 
8-Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (KATCAM)
9- Akdeniz Reklamcılar Derneği
10-Antalya Barosu
11- Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV) 
12- Antalya Down Sendromluları ve Engelliler Derneği
13- Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği 
14-ANKA Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi
15- Antalya Kent Konseyi
16- Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Antalya Şubesi
17- Kız Çocuklarına Destek Derneği
18- ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği
19- Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Antalya Şubesi
20- Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi
21- Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi
22- Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği Antalya Şubesi
23- Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği
24- Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Antalya Şubesi (ZİÇEV) 
25- Andaç Çetinkaya
26- Aslıhan Ulu
27- Prof. Dr. Ayşegül İşler
28-Ayşe Günbey Şerifoğlu
29- Berna Evren
30- Bülent Şık (Gıda Mühendisi Akademisyen)
31- Fevziye Erkan
32- Gül Şaldıran
33- Gülsen Aras
34- Dr. Gülsün Gülay Yılmaz
35- Meltem Vural
36- Av. Mine Demirezen
37- Dr. Müberra Öztürk Kılıç
38- Av.Özgür Baran Atlas
39- Gazeteci Songül Başkaya 
40- Av.Taylan Özgür TufanFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

YAZARLAR
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
HABER ARA
HABER ARŞİVİ

En sevdiğiniz sosyal medya platformu hangisidir?


SON YORUMLANANLAR
nöbetçi eczaneler
YUKARI YUKARI